โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

english ไทย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่แสวงหา กำไร สังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักด้านการ ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งส่วนบุคคลและ สังคม รวมถึงนโยบายสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอย่างสมเหตุสมผล

HITAP was established in 2007 as a non-profit organization which itself reports to the Bureau of Policy and Strategy, Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Public Health, Thailand. HITAP’s main responsibility is to assess a range of health interventions and technologies, including pharmaceuticals, medical devices, clinical practices, individual and community health promotions and disease prevention programs, as well as social health policy. HITAP aims to cultivate the public interest and motivate participation from all sectors in society in order to efficiently distribute and allocate the limited resources to fulfill its public objectives.